sida

Motioner, interpellationer och frågor

Motioner

Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter. När en motion har anmälts till kommunfullmäktige skickas den vidare till kommunstyrelsen som ser till att den bereds av den eller de förvaltningar som berörs av motionen. Ofta tar det lång tid för motioner att beredas och därför kan det dröja innan kommunfullmäktige tar ställning till motionen. De bör dock bli föremål för beslut inom ett år efter att de har väckts. En motion leder alltid till att fullmäktige genom ett beslut tar ställning till ärendet.

Interpellationer

Interpellationer är omfattande och motiverade frågor som kommunfullmäktigeledamöterna kan ställa till en ansvarig politiker, ofta nämndsordföranden. Den ansvariga politikern måste besvara frågan muntligt under sammanträdet där den också debatteras.

Frågor

Ledamöterna i kommunfullmäktige har möjlighet att ställa en öppen fråga till en annan ledamot i fullmäktige och det är bara dessa två som får ingå i debatten.

Vänsterpartiets motioner, interpellationer och frågor år för år:
20212020201920182017201620152014Äldre
Motioner 2016:
Interpellationer 2016:
Frågor 2016:

Inga frågor ställda i år.

Motioner 2014:

Interpellationer 2014:

Inga interpellationer ställda i år.

Frågor 2014:

Inga frågor ställda i år.

Kopiera länk